Polityka zwrotów

Prawo do odstąpienia od Zamówienia przez Kupującego
1. Kupującemu przysługuje – bez podawania przyczyny – prawo do odstąpienia od Zamówienia w całości lub w części. Powyższe prawo przysługuje w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie Produktu.
2. Do zachowania 7- dniowego terminu odstąpienia, wystarczające jest złożenie przez Kupującego Sprzedawcy, jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Zamówienia, przed upływem tego terminu.
3. Oświadczenie o odstąpieniu do Zamówienia może być złożone z wykorzystaniem wzorca (stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu), w następujący sposób:

a) dołączenie wydrukowanego i wypełnionego formularza do Przesyłki (zawierającej Produktu objęty Zamówieniem, od którego Kupujący odstępuje) kierowanej na adres Sprzedawcy,
b) na adres e-mail delikatesy@winozbeczki.pl,
4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać numer Zamówienia, oraz informację, jakich zamówionych Produktów ono dotyczy – w przypadku braku tej informacji uznaje się, że odstąpienie dotyczyło całego Zamówienia.
5. Zamówienie, od którego Kupujący odstąpił, uważa się za niezlecone i niezawarte.
6. Zwrot płatności:
a) Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez Kupującego – w związku ze
złożeniem Zamówienia – płatności, w tym koszty Usług Dostawy Produktów, biorąc pod uwagę
najtańszą z oferowanych form dostawy.
b) Sprzedawca zwraca otrzymane od Kupującego płatności (w związku z Zamówieniem, którego
odstąpienie dotyczy) niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Zamówienia, przy czym Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
c) zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakich użył Kupujący,
składając Zamówienie, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, chyba że ma miejsce sytuacja określona w pkt. 8.7. lit. b
poniżej, kiedy to, z przyczyn technicznych i z uwagi na wybrany przez Kupującego sposób płatności, Sprzedawca nie dysponuje numerem rachunku bankowego, na jaki ma dokonać zwrotu płatności,
7. Obowiązek zwrotu Produktu:
a) Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy (lub przekazać osobie upoważnionej przez
Sprzedawcę do odbioru) Produktu objęty Zamówieniem, od którego złożył odstąpienie;
b) Kupujący powinien dokonać zwrotu, o którym mowa powyżej, niezwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym odstąpił od Zamówienia. Termin na zwrot uznaje się za zachowany, jeśli Kupujący zwrócił Produktu przed jego upływem;
c) Kupujący może zwrócić Produkt:
1) we własnym zakresie, na adres Sprzedawcy wskazanym w Witrynie,
2) na własny koszt, na podstawie informacji i dokumentów (niezbędnych do nadania przez Kupującego Przesyłki ze zwracanym Produktem) przekazanych Klientowi przez Sprzedawcę po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, za pośrednictwem wybranego Przewoźnika.
8. Prawo odstąpienia od Zamówienia nie przysługuje Kupującemu, jeżeli Produkt został uszkodzony lub otwarty, ma naruszoną etykietą lub zerwaną banderolę/znak akcyzy.

Załącznik nr 4: Wzór odstąpienia od umowy – pobierz plik PDF

_________________________
nazwa Sprzedawcy, pełen adres pocztowy oraz adres e-mail

WZÓR – Oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od Umowy
(dokument można wydrukować, wypełnić i dołączyć do przesyłki zwrotnej po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą)
Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących Produktów (jeśli odstąpienie dotyczy całego zamówienia, wystarczy wpisać numer zamówienia):
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ _________________________________
– Data zawarcia umowy (data otrzymania potwierdzenia Zamówienia ):
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
– Imię i nazwisko Kupującego:
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
– Adres Kupującego:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

– Dane do przelewu, nr konta bankowego:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
W przypadku, gdy sprzedaż była udokumentowana fakturą, potwierdzam, że ostatecznym warunkiem obniżenia ceny jest wystawienie odpowiedniej faktury korygującej.
Data i podpis
__________________________________________