Regulamin

Regulamin obsługi zamówień obejmujących napoje alkoholowe firmy Dolium Vini Anna Czarny-Miśkiewicz
Obowiązujący od
01.12.2023r.

Regulamin określa zasady obsługi Zamówienia obejmującego napoje alkoholowe.

1. Postanowienia ogólne
1.1. Użyte w Regulaminie określenia zapisane wielką literą, w tym także w przypadku użycia ich w liczbie mnogiej, mają następujące znaczenie:
a) Regulamin: niniejszy Regulamin, dostępny na stronie internetowej: www.winozbeczki.pl
stanowiący wzorzec umowny (umowę) w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego,

Użyte w regulaminie określenia zapisane wielką literą, w tym także w przypadku użycia ich w

liczbie mnogiej, mają następujące znaczenie:

b) Produkt lub napój alkoholowy: oznacza Towar stanowiący wyłącznie napój alkoholowy

w rozumieniu Ustawy, który to Towar jest przystosowany do spożycia (tj. stanowi

żywność w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i

żywienia),

c) Ustawa: ustawy z dnia 26 października 1982 roku ustawa o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

d) Punkt odbioru: miejsce, w którym następuje wydanie Produktu, każdorazowo objęte

zezwoleniem na sprzedaż napoju alkoholowego, wydanym Sprzedawcy przez właściwy

organ określony Ustawą,

e) Przewoźnik: partner Sprzedającego, wykonujący usługi dostaw produktów, w tym wypadku Inpost Sp. z o.o.

f) Kurier: przedstawiciel Przewoźnika, wykonujący czynności objęte Upoważnieniem oraz

czynności określone Załącznikiem,

g) Upoważnienie: umocowanie składane przez Kupującego Przewoźnikowi przy

finalizacji Zamówienia obejmującego Produkt, uprawniające Kuriera do odbioru

Produktu z Punktu odbioru w imieniu Kupującego i dostarczenie Kupującemu tego

produktu na warunkach określonych Załącznikiem.

h) Witryna: strona internetowa www.winozbeczki.pl
i)
Kupujący: podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz do nabywania towarów, który ukończył 18 lat lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, umożliwiające korzystanie z witryny, w charakterze Kupującego.
j)
Sprzedawca: Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawa polskiego, prowadzący działalność zawodową lub gospodarczą,mający siedzibę na terytorium Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów o VAT, w tym wypadku Dolium Vini Anna Czarny-Miśkiewicz ul. Bytomska 18, Boniowice 42-674 NIP: 969-076-84-84
k)
Dane Osobowe: wprowadzone przez Użytkownika informacje,stanowiące dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Obowiązujący od 19 lipca 2023 roku.
l) Przesyłka: opakowanie zawierające
Produkt, które jest przedmiotem usług świadczonych przez
Przewoźnika, spełniające parametry określone przez Przewoźnika w stosownym regulaminie lub
warunkach świadczenia jego usług,
ł)
Koszyk: formularz w Witrynie, zawierający podsumowanie wszystkich wybranych przez Kupującego Produktów, które Kupujący chce objąć Zamówieniem,
m)
Dzień roboczy: dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce,
n)
Kwota Darmowej Dostawy: określona w Witrynie minimalna wartość Koszyka (wyrażona w polskich złotych) uprawniająca Kupującego do nieponoszenia przez niego kosztów dostawy zakupionego przez niego Produktu w ramach tego Koszyka (tj. niedochodzenia tych kosztów przez Sprzedawcę od Kupującego); Jeżeli postanowienie Regulaminu nie określa konkretnej formy komunikacji, Kupujący może kierować swoje pytania lub wnioski do Sprzedawcy.

2. Przedmiot i zakres Usług
2.1. Regulamin określa zasady korzystania z Witryny www.winozbeczki.pl oraz określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
2.2. W ramach Witryny, Kupujący może skorzystać z następujących Usług:
a) zapoznać się z Ofertami,
b) zawrzeć na odległość umowę sprzedaży Produktu
c) dokonywać płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży Produktu
d) zweryfikować status realizacji Zamówień,
e) skorzystać z innych usług i funkcjonalności.

2.3. Zawarcie umowy sprzedaży Produktów występuje wyłącznie pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.
2.4. Strony zawierające umowę sprzedaży są odpowiedzialne za jej realizację.


3. Usługi Dostawy Produktów

3.1. Produkt może być:

a) odebrany przez Kupującego bezpośrednio ze sklepu stacjonarnego pod adresem: 42-674 Boniowice, Bytomska 18.
a) dostarczony do miejsca wskazanego przez Kupującego, za pośrednictwem Przewoźnika, któremu Kupujący udzielił upoważnienia do odbiory Produktu w jego imieniu, w ramach odrębnych umów zawartych między Sprzedawcą, a Przewoźnikiem.

4. Cena i warunki płatności
4.1. Wszystkie ceny prezentowane w ramach Oferty są cenami brutto, tj. są powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT), i wyrażone są w polskich złotych.
4.2. Ceny Produktów ustala Sprzedawca.
4.3. W przypadku występowania czasowych promocji cenowych, obok promocyjnej ceny Produktu zaprezentowana będzie również cena regularna Produktu (tj. sprzed promocji).
4.4. Sprzedawcę i Kupującego wiąże cena Produktu widniejąca w Ofercie w chwili składania Zamówienia przez Kupującego. Dotyczy to w szczególności ceny Produktu oraz jego dostępności.
4.5. Kupujący może dokonać zapłaty za Produkt objęty Zamówieniem:
a) u Partnera, na zasadach określonych w Regulaminie Partnera, w tym wypadku Firmy –
Krajowy Integrator Płatności S.A. System Płatności Tpay.
1) z góry – wyłącznie bezgotówkowo, za pośrednictwem metod elektronicznej płatności,
dostępnych w Witrynie bezpośrednio po złożeniu Zamówienia,
4.6. Bezgotówkowe metody płatności obsługiwane są przez pośredników płatniczych, co może wymagać od Kupującego konieczności zapoznania się i akceptacji regulaminów świadczenia usług płatniczych przez tych pośredników. Sprzedawca oświadcza, że nie ma wpływu na treść takich regulaminów oraz nie ma wpływu na sposób świadczenia usługi pośrednictwa w płatności przez pośredników płatniczych, jak również nie jest stroną umowy zawieranej między pośrednikiem płatniczym, a Kupującym, dotyczącej realizacji płatności za produkty nabyty w Witrynie.

4.7. Prowizje pośredników płatniczych, pobierane przez nich z tytułu realizacji umów pośrednictwa płatniczego opisanych powyżej, pokrywa Sprzedawca. Powyższe nie dotyczy opłat i prowizji pobieranych przez bank prowadzący rachunek bankowy Kupującego, które zobowiązany jest pokryć Kupujący w ramach łączącej go z tym bankiem umowy.
4.8. W przypadku wyboru przez Kupującego zapłaty za Zamówienia realizowane przez Partnerów, jeżeli Kupujący nie uiści kwoty do zapłaty przed wydaniem mu Produktu (tj. Przewoźnikowi, w przypadku korzystania z Usług Dostawy Produktów lub Sprzedawcy, jeżeli wydanie Produktu odbywa się w punkcie Sprzedawcy) Przewoźnik lub Sprzedawca może odmówić Kupującemu wydania Produktu i może dokonać jego zwrotu. W takim wypadku Zamówienie traktowane jest jako anulowane.
4.9. Dokumentowanie wartości Zamówienia:
a) Sprzedawca do każdego Zamówienia wystawia dokument potwierdzający sprzedaż (którym może być faktura albo paragon wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług), który jest wydawany Kupującemu wraz z Produktem,
b) Kupujący akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie faktur od Sprzedawcy w formie
elektronicznej lub papierowej, w zależności od możliwości technicznych Sprzedawcy,
c) W przypadku konieczności dokonania korekt wystawionych faktur VAT, będą one przekazywane
przez Sprzedawcę Kupującemu w drodze wiadomości e-mail, na adres e-mail Kupującego podany
przy składaniu Zamówienia,
d) Celem wystawienia korekty do faktury, Kupujący skontaktuje się ze Sprzedawcą za pośrednictwem danych podanych podczas zamawiania.

4.10. Regulamin Partnera może regulować odrębne warunki i zasady płatności określone niniejszym punktem. W takim wypadku Kupujący zobowiązany jest do stosowania się do postanowień Regulaminu Partnera.

5. Składanie Zamówienia
5.1. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez Kupujących poprzez wybór Produktu objętego Ofertą.
5.2. Kupujący, w celu złożenia Zamówienia, musi:
a) uzupełnić brakujące dane – w przypadku składania Zamówienia
b) dodać Produkt objęty Ofertą do Koszyka,
c) wybrać sposób Dostawy Produktu znajdujących się w Koszyku, spośród dostępnych opcji wskazanych przez Sprzedawcę.
d) podać dane konieczne do realizacji Zamówienia (w tym adres e-mail), wymagane zgodnie z
formularzem dostępnym na etapie składania Zamówienia,
e) podać dane konieczne do wystawienia faktury VAT, jeśli mają być inne niż dane niezbędne do
realizacji Zamówienia, jeśli Kupujący wybrał opcję otrzymania faktury VAT;
f) potwierdzić złożenie Zamówienia kliknięciem w odpowiedni przycisk, wyraźnie wskazujący, że
złożenie Zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży i będzie pociągać za sobą obowiązek
zapłaty,
g) opłacić łączny koszt Zamówienia
(związanych z realizacją Zamówienia, wyszczególnionych w jego podsumowaniu), za pomocą
wybranej formy zapłaty, udostępnianej w Witrynie, najpóźniej w momencie określonym w pkt.4.5.Regulaminu,
5.3. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży Produktu zawartego w Koszyku na warunkach określonych w Regulaminie.

5.4. W przypadku Partnerów, Kupujący, w celu złożenia Zamówienia, jest zobowiązany do zaakceptowania odrębnego regulaminu sprzedaży podczas Zamówienia (Regulamin Partnera). W takim wypadku regulamin ten znajduje pierwszeństwo stosowania nad Regulaminem w zakresie objętym postanowieniami dotyczącymi wykonywania umowy sprzedaży Produktów, w tym postanowień Regulaminu dotyczących Oferty oraz Zamówienia.

5.5. Zamówienia będą realizowane przez Sprzedawcę każdorazowo na warunkach określonych w jego Ofercie. Warunki te mogą różnić się w zależności od okoliczności oraz ulegać zmianom (w szczególności z powodu zmiany ceny lub braku dostępności określonego Produktu), jednakże w każdym przypadku zmiany te będą przedstawiane Kupującym w Witrynie przed potwierdzeniem przez Kupującego Zamówienia i będą obejmować następujące obszary:
a) dostępność Produktów może różnić się w zależności od miejsca Dostawy oraz wybranego czasu
Dostawy;
b) Produkty mogą być dostępne jedynie w ograniczonej liczbie w ramach jednego
Zamówienia;
c) ceny Produktów mogą się różnić w zależności od wybranego czasu ich Dostawy,
– przy czym powyższe nie obejmuje faktycznego braku Produktu oferowanego przez Sprzedawcę
stwierdzonego przez Sprzedawcę po złożeniu Zamówienia. W takim wypadku Sprzedawca zobowiązany jest do kontaktu z Kupującym i ustalenia z nim dalszego sposobu realizacji umowy sprzedaży.
5.6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta między Sprzedawcą a Kupującym z chwilą złożenia Zamówienia przez Kupującego.
5.7. Po złożeniu Zamówienia nie ma możliwości wprowadzenia w nim zmian ani anulowania Zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia, o którym mowa w § 13 Regulaminu oraz w innych przypadkach określonych przepisami obowiązującego w Polsce prawa.
5.8. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzyma na swój adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w § 13 Regulaminu.
5.9. Maksymalna wartość brutto Towarów (uwzględniając koszty Dostawy), będących przedmiotem jednego Zamówienia, składanego przez Kupującego nie może przekraczać kwoty, o której mowa w art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.: Dz. U. Z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Na dzień wejścia w życie Regulaminu kwota ta wynosi 15 000 złotych.
5.10. Zamówienia, w tym w zakresie dostawy Towarów, realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

6. Wysyłka i dostawa produktu:

1.Wysyłka zamówionego Produktu następuje do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

2. Wysyłki realizowane są przez Przewoźnika, z którym Sprzedający ma podpisaną odrębną umowę na dostawę produktów, w tym wypadku przez firmę Ipost Sp. z o.o.

3. W trakcie dostawy Kurier dokonuje weryfikacji wieku Kupującego oraz oceny jego stanu trzeźwości.

4. Dostawa Produktu jest realizowana z uwzględnieniem wymagań zawartych w załącznikach 1, 2 i 3 do niniejszego regulaminu.

7. Odmowa lub opóźnienie w realizacji Zamówienia
7.1. W przypadku, w którym Kupujący:
a) kieruje wobec Sprzedawcy lub jego personelu bądź podwykonawców groźby, pomówienia, narusza jego lub ich prawa (w tym praw własności intelektualnej), dobra osobiste, lub narusza w stosunku do niego lub do nich dobre obyczaje, w tym kieruje do niego lub do nich treści dyskryminujące, w szczególności związane z płcią, rasą, narodowością,
b) zakłóca lub podejmuje próby zakłócenia działalności Sprzedawcy,
c) przekazuje Sprzedawcy nieprawdziwe dane lub podszywa się pod dane innych podmiotów,
d) narusza postanowienia Regulaminu
e) nie uiści opłaty za Zamówienie,
– zastosowanie znajdzie pkt. 7.2 powyżej.
7.2. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w pkt.
7.1 powyżej, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o odmowie realizacji Zamówienia lub przyszłych Zamówień (ale przez okres nie dłuższy, niż 30 dni od dnia przekazania Kupującemu takiej informacji), podając jeden z powodów wskazanych w pkt. 7.1 powyżej i uzasadniając go; w takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Kupującemu wszelkie płatności, jakie otrzymał od Kupującego w związku z takim Zamówieniem. Kupujący uprawniony jest do odwołania się od decyzji Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania powyższej informacji, na adres mailowy: delikatesy@winozbeczki.pl . Powyższe postanowienia nie wyłączają ani w żaden sposób nie ograniczają praw Kupującego do złożenia reklamacji w pozostałych trybach określonych Regulaminem lub przepisami prawa, jak również do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów lub z innych środków prawnych, jeśli są one zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi w Polsce.
7.3. Sprzedawca uprawniony jest do odmowy realizacji Zamówienia, wyłącznie wtedy, jeśli w pełni zrealizuje obowiązki określone w pkt.
7.2 powyżej.
7.4. Bez uszczerbku dla praw Kupującego wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązujących w Polsce oraz niniejszego Regulaminu, Sprzedawca:
a) poinformuje Kupującego o brakach zamówionego Produktu za pośrednictwem dostępnych dla
Sprzedawcy form komunikacji. W takim wypadku Sprzedawca:
1) przy opłaceniu Zamówienia z góry – dokona zwrotu Kupującemu kwoty
odpowiadającej cenie pobranej za brakujące Produkty, nie później niż w terminie 7 dni
roboczych od dnia poinformowania Kupującego o braku zamówionego Produktu i w
sposób, w jaki została dokonana płatność,
b) w przypadku opóźnienia w przewozie Produktu – jeżeli Kupujący wybrał opcję Dostawy z
wykorzystaniem Usług Dostawy Produktu – niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem Przewoźnika o opóźnieniu, w formie stosowanej przez Przewoźnika, przy czym każdorazowo co najmniej w formie wiadomości e-mail, SMS lub kontaktu telefonicznego, z wykorzystaniem danych wskazanych przez Kupującego w Witrynie.

8. Prawo do odstąpienia od Zamówienia przez Kupującego
8.1. Kupującemu przysługuje – bez podawania przyczyny – prawo do odstąpienia od Zamówienia w całości lub w części. Powyższe prawo przysługuje w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie Produktu.
8.2. Do zachowania 7- dniowego terminu odstąpienia, wystarczające jest złożenie przez Kupującego Sprzedawcy, jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Zamówienia, przed upływem tego terminu.
8.3. Oświadczenie o odstąpieniu do Zamówienia może być złożone z wykorzystaniem wzorca (stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu), w następujący sposób:

a) dołączenie wydrukowanego i wypełnionego formularza do Przesyłki (zawierającej Produktu objęty Zamówieniem, od którego Kupujący odstępuje) kierowanej na adres Sprzedawcy,
b) na adres e-mail delikatesy@winozbeczki.pl,
8.4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać numer Zamówienia, oraz informację, jakich zamówionych Produktów ono dotyczy – w przypadku braku tej informacji uznaje się, że odstąpienie dotyczyło całego Zamówienia.
8.5. Zamówienie, od którego Ku
pujący odstąpił, uważa się za niezlecone i niezawarte.
8.6. Zwrot płatności:
a) Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez
Kupującego – w związku ze
złożeniem Zamówienia – płatności, w tym koszty Usług Dostawy Produktów, biorąc pod uwagę
najtańszą z oferowanych form dostawy.
b) Sprzedawca zwraca otrzymane od Kupującego płatności (w związku z Zamówieniem, którego
odstąpienie dotyczy) niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu
14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Zamówienia, przy czym Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
c) zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakich użył Kupujący,
składając Zamówienie, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, chyba że ma miejsce sytuacja określona w pkt.
8.7. lit. b
poniżej, kiedy to, z przyczyn technicznych i z uwagi na wybrany przez Kupującego sposób płatności, Sprzedawca nie dysponuje numerem rachunku bankowego, na jaki ma dokonać zwrotu płatności,
8.7. Obowiązek zwrotu Produktu:
a) Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy (lub przekazać osobie upoważnionej przez
Sprzedawcę do odbioru) Produktu objęty Zamówieniem, od którego złożył odstąpienie;
b) Kupujący powinien dokonać zwrotu, o którym mowa powyżej, niezwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym odstąpił od Zamówienia. Termin na zwrot uznaje się za zachowany, jeśli Kupujący zwrócił Produktu przed jego upływem;
c) Kupujący może zwrócić Produkt:
1) we własnym zakresie, na adres Sprzedawcy wskazanym w Witrynie,
2) na własny koszt, na podstawie informacji i dokumentów (niezbędnych do nadania przez
Kupującego Przesyłki ze zwracanym Produktem) przekazanych Klientowi przez Sprzedawcę po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, za pośrednictwem wybranego Przewoźnika.
8.8. Prawo odstąpienia od Zamówienia nie przysługuje Kupującemu, jeżeli Produkt został uszkodzony lub otwarty, ma naruszoną etykietą lub zerwaną banderolę/znak akcyzy.

9. Rękojmia konsumencka dotycząca Produktu

9.1. W razie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, Kupującemu przysługują uprawnienia określone w niniejszym punkcie.
9.2. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową sprzedaży, Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

9.3. Jeżeli brak zgodności z umową sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na postawie umowy sprzedaży, Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Produktów.
9.4. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Kupujący niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania Produktów.

9.5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. SPRZEDAWCA OŚWIADCZA, ŻE:

10.1.Posiada wszystkie, wymagane prawem obowiązującym w Polsce zezwolenia,

uprawnienia lub koncesje umożliwiające mu legalny obrót Produktem, w tym te

określone Ustawą,

10.2. Wydawanie Produktu Przewoźnikowi w każdym wypadku i bez wyjątków następuje w

Punkcie odbioru,

10.3.Przekazuje Przewoźnikowi Produkt do wydania wyłącznie temu Kupującemu, który

uprzednio udzielił Przewoźnikowi Upoważnienia,

10.4.Przekazuje Przewoźnikowi Produkt do wydania wyłącznie na adres, który nie znajduje

się w miejscach, w których zgodnie z Ustawą nie może być prowadzona sprzedaż,

podawanie i spożywanie Produktu, wymienionych w załączniku nr 2 do Regulaminu,

10.5.Wykonuje określone Ustawą obowiązki dotyczące sprzedaży Produktu, w tym dotyczące weryfikacji wieku i stanu trzeźwości Kupującego.

11. W przypadku, w którym Sprzedawca przekazuje Przewoźnikowi Przesyłkę z Produktem, której

adres dostarczenia zlokalizowany jest w miejscu, o którym mowa w załączniku nr 1,

lub takie miejsce dostarczenia wskaże Kupujący, Kurier ma prawo do odmowy przyjęcia lub

dostarczenia takiej Przesyłki, zaś w przypadku podjęcia Przesyłki (w szczególności w przypadku

zmiany adresu dostarczenia, która nastąpiła po podjęciu Przesyłki przez Kuriera), Kurier ma

prawo dokonać zwrotu takiej Przesyłki Sprzedawcy.

12. Przewoźnik w ramach realizacji na rzecz Sprzedawcy Usługi Dostaw Produktów dodatkowo, niezależnie od obowiązków Sprzedawcy w tym zakresie:

12.1. Będzie dokonywał weryfikacji stanu trzeźwości Kupującego, zgodnie z

postanowieniami załącznika nr 2 do Regulaminu oraz nie będzie dostarczał Przesyłki

zawierającej Produkt Kupującemu, którego zachowanie wskazuje, że znajduje się w

stanie nietrzeźwości,

12.2. Będzie dokonywał weryfikacji wieku Kupującego, zgodnie z postanowieniami załącznika

nr 3 do Regulaminu oraz nie będzie dostarczał Przesyłki zawierającej Produkt

Kupującemu, który nie ukończył 18. roku życia,

12.3. Nie będzie dostarczał Przesyłki zawierającej Produkt na kredyt lub pod zastaw.

13. Kurier odbiera z Punktu odbioru i dostarcza do Kupującego Przesyłkę zawierającą Produkt, po

uprzednim upoważnieniu Przewoźnika przez Kupującego w procesie finalizacji Zamówienia w

witrynie, do odbioru takiej Przesyłki z Punktu odbioru.

14. SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO:

14.1. Stosowania postanowień Regulaminu

14.2. Przestrzegania przepisów prawa określających obrót napojami alkoholowymi, w

szczególności przestrzegania przepisów Ustawy,

14.3. Każdorazowego informowania swoich klientów w miejscach sprzedaży i podawania

przez niego napojów alkoholowych o szkodliwości spożywania alkoholu,

14.4. Bezwzględnego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły

18. roku życia, jak również osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w

stanie nietrzeźwości,

14.5. Weryfikacji wieku i stanu trzeźwości osoby nabywającego u Sprzedawcy napój

alkoholowy,

14.6. Pobierania przy sprzedaży Produkt od Kupującego pełnej ceny napoju alkoholowego,

14.7. Nie prowadzenia sprzedaży lub podawana napojów alkoholowych na kredyt lub pod

zastaw,

14.8. Prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych wyłącznie w Punkcie odbioru

14.9. Uzyskania dla Przewoźnika upoważnienia od Kupującego do odbioru z Punktu odbioru

zakupionego przez Kupującego Produktu.

14.10. Wydawania Przewoźnikowi Produktów wyłącznie w Punkcie odbioru.

15. Sprzedawca zobowiązany jest do pobrania od Kupującego wszelkich opłat związanych z umową sprzedaży Produktu.

16. Sprzedawca zobowiązuje się względem Kupującego do honorowania praw i obowiązków

Konsumenta a wynikających z zawartej przez Sprzedawcę i Kupującego umowy sprzedaży.

Produktu w zakresie w jakim doszło do ubytku, uszkodzenia lub utraty Produktu przed jego

dostarczeniem przez Kuriera do Kupującego, jak również w zakresie w jakim Kupującemu

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

17. Sprzedawca zobowiązuje się do przyjmowania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji

dotyczące terminowości dostawy Produktu, kompletności Zamówienia, stanu doręczanego

Produktu, zgłaszanych przez Kupujących.

18. Sprzedawca i Przewoźnik w drodze odrębnej umowy świadczenia Usług Dostawy Towarów

mogą ustalić dodatkowe warunki związane z obsługą Produktów.

19. PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY ORAZ KUPUJĄCEGO:

19.1. W ramach dedykowanej przestrzeni na stronie www.winozbeczki.pl, Sprzedawca udostępnia Kupującemu Oferty obejmujące napoje alkoholowe, a Kupujący, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym pkt.19, może złożyć Sprzedawcy Zamówienie obejmujące taki Produkt.

19.2. Pełny dostęp do Ofert zawierających napoje alkoholowe wymaga złożenia przez Kupującego w oświadczenia o ukończeniu przez niego 18. roku życia.

19.3. Dostawa Produktów odbywa się poprzez bezpośredni odbiór Produktu z Punktu odbioru, przy

czym odbiór ten, zależnie od wskazania Kupującego na etapie finalizowania Zamówienia,

następuje bezpośrednio przez Kupującego lub Kuriera.

19.4. Produkty dostarczane są w ramach odrębnej Usługi Dostawy Towarów, jaką Sprzedawca zawarł z Przewoźnikiem.

19.5. Warunkiem złożenia Zamówienia obejmującego Produkty jest złożenie przez Kupującego oświadczenia o tym, że:

i. Kupujący w chwili składania Zamówienia jest trzeźwy,

ii. Kupujący w chwili składania Zamówienia ma ukończony 18. rok życia,

iii. Kupujący zapoznał się z postanowieniami Regulaminu

19.6. Sprzedawca nie sprzedaje Produktu Kupującemu, którego zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości.

19.7. Sprzedawca nie sprzedaje Produktu Kupującemu, który nie ukończył 18. roku życia, oraz ma

prawo do żądania okazania przez Kupującego dokumentu stwierdzającego wiek Kupującego.

19.8. Sprzedawca nie sprzedaje Produktu Kupującemu na kredyt lub pod zastaw.

19.9. Ewentualne reklamacje dotyczące terminowości dostawy Produktu, kompletności Zamówienia, stanu doręczanego Produktu powinny być zgłaszane przez Kupującego Sprzedawcy.

19.10. Jeżeli Kupujący udziela umocowania Przewoźnikowi do odbioru Produktu z Punktu odbioru, to w takim wypadku Sprzedawca oświadcza i gwarantuje Kupującemu, że wszelkie prawa i obowiązki, które są określone przepisami powszechnie obowiązującego prawa i odnoszą się do umowy sprzedaży Produktu zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, będą przez Sprzedawcę w stosunku do Kupującego honorowane i przestrzegane w dodatkowym, wydłużonym okresie, tj. od momentu wydania Produktu Kurierowi w Punkcie odbioru do momentu jego dostarczenia przez Kuriera Kupującemu.

19.11. W szczególności, Sprzedawca zobowiązuje się względem Kupującego do honorowania praw i obowiązków Kupującego a wynikających z zawartej przez Sprzedawcę i Kupującego umowy

sprzedaży Produktu w zakresie w jakim doszło do ubytku, uszkodzenia lub utraty Produktu

przed jego dostarczeniem przez Kuriera do Kupującego, jak również w zakresie w jakim

Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

20. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY (PRZEWOŹNIKA) ORAZ KUPUJĄCEGO. UPOWAŻNIENIE:

20.1. Kupujący może odebrać Produkt osobiście w Punkcie odbioru Sprzedawcy lub upoważnić

Przewoźnika do odbioru zamówionego Produktu z Punktu odbioru Sprzedawcy. Upoważnienie

możliwe jest do udzielenia w procesie finalizacji Zamówienia, w ramach wyboru przez

Kupującego formy dostawy/odbioru Zamówienia. W takim wypadku:

i. Udzielone Upoważnienie dotyczy wyłącznie odbioru i dostarczenia Produktu objętego

konkretnym Zamówieniem na adres podany przez Kupującego w witrynie. Tym samym

takie Upoważnienie nie obejmuje przyszłych Zamówień zawierających Produkty (w

takim wypadku, jeżeli Kupujący chce zlecić ich odbiór Przewoźnikowi z Punktu odbioru,

musi udzielić Przewoźnikowi, w procesie finalizacji Zamówienia w witrynie kolejnego

Upoważnienia),

ii. Przewoźnik, jeżeli zostanie upoważniony przez Kupującego zgodnie z powyższymi

postanowieniami, może w ich granicach udzielić dalszego upoważnienia Kurierowi,

iii. Z uwagi na zobowiązanie nałożone na Przewoźnika przez Sprzedawcę, związane z

dodatkową weryfikacją przez Kuriera stanu trzeźwości oraz wieku Kupującego w

momencie dostarczania mu Produktu, jeżeli dojdzie do sytuacji opisanej w ust. 3

poniżej, a skutkującej odmową wydania Kupującemu przez Kuriera Towaru, to takie

zdarzenie mieści się w granicach udzielonego Upoważnienia,

iv. Kurier nie dostarcza w ramach Upoważnienia Przesyłki zawierającej Produkt na kredyt

lub pod zastaw,

v. Kurier nie dostarcza w ramach Upoważnienia Przesyłki zawierającej Produkt do miejsc

wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

vi. Kurier dostarcza w ramach Upoważnienia Przesyłkę zawierającą Produkt wyłącznie do

rąk Kupującego.

vii. Upoważnienie wygasa:

1. po dostarczeniu Produktu Kupującemu przez Kuriera lub

2. po odmowie przyjęcia przez Kupującego Produktu lub

3. po odmowie jego wydania przez Kuriera, jeżeli zajdą przesłanki określone w

w załącznikach 1, 2 i 3 do Regulaminu

4. w przypadku, w którym dostarczenie Produktu stało się niemożliwe z przyczyn

określonych Regulaminem, w tym w przypadku anulowania Zamówienia lub

5. w przepadku niemożności doręczenia przez Kuriera Produktu do rąk

Kupującego.

6. Kurier w ramach Upoważnienia:

i. będzie dokonywał weryfikacji stanu trzeźwości Kupującego, zgodnie z postanowieniami

załącznika nr 2 do Regulaminu oraz nie będzie dostarczał Przesyłki zawierającej Produkt

Kupującemu, którego zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości,

ii. będzie dokonywał weryfikacji wieku Kupującego, zgodnie z postanowieniami załącznika

nr 3 do Regulaminu oraz nie będzie dostarczał Przesyłki zawierającej Produkt

Kupującemu, który nie ukończył 18. roku życia.

21. Dane Osobowe
21.1. Korzystanie z Usług wiąże się z przetwarzaniem Danych Osobowych Użytkownika przez Przewoźnika, tj. InPost Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000543759, NIP: 6793108059.
21.2.
Przewoźnik przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w celu wykonania Usług,
komunikacji z Kupującym, a w przypadku złożenia reklamacji – w celu jej rozpatrzenia. Jeżeli
Kupujący wyrazi stosowną zgodę, jego Dane Osobowe będą przetwarzane także w celu kierowania do Kupującego treści marketingowych, w tym treści dopasowanych do preferencji Kupując
ego w oparciu o profilowanie.
21.3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych Kupujących przez
Sprzedawcę, w tym o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, są dostępne w Polityce prywatności.
21.4. Administratorem Danych Osobowych Kupujących w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówień jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych Kupujących przez Sprzedawcę znajdują się w profilu Sprzedawcy.

22. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Załącznik NR 1

Wyłączenia w zakresie miejsc doręczeń

Kurier nie dostarcza Kupującemu Przesyłki zawierającej Produkt do lub w następujących miejscach:

1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich,

2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,

3) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń,

4) w środkach i obiektach transportu publicznego,

5) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów

koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych,

6) w ośrodkach szkoleniowych oraz domach wypoczynkowych, jeśli Produkt stanowiący zawartość Przesyłki zawiera więcej niż 18% alkoholu,

7) na imprezach na otwartym powietrzu oraz na stadionach i innych obiektach sportowych, jeśli Produkt stanowiący zawartość Przesyłki zawiera więcej niż 4,5% alkoholu, chyba że miejsce odbioru Przesyłki odjęte jest zezwoleniem na sprzedaż, podawanie i spożywanie takich napojów, a dostarczenie następuje w miejscu wyznaczonym do takiej sprzedaży, podawania i spożywania,

8) w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, jeśli ze względu na ich charakter, dana rada gminy wprowadziła czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych,

9) w innych miejscach, w których doręczanie Przesyłek jest zabronione na podstawie przepisów

powszechnie obowiązującego prawa.

Załączniki NR 2

Weryfikacja stanu nietrzeźwości

1) nie jest dopuszczalne dostarczenie Przesyłek zawierających Produkt tym Kupującym, których

zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości.

2) Przewoźnik, świadczy dodatkowo usługę weryfikacji stanu nietrzeźwości Kupującego, przy czym powyższa usługa jest wykonywana niezależnie od obowiązków Sprzedawcy w tym zakresie, określonych w Ustawie.

3) Kurier dokonuje oceny stanu nietrzeźwości Kupującego w czasie dostarczenia Przesyłki, na podstawie widocznego zachowania Kupującego i wszelkich oznak wskazujących stan nietrzeźwości.

4) dla odmowy dokonania dostarczenia Produktu wystarczy przekonanie Kuriera, że Kupujący znajduje się w stanie nietrzeźwości, w oparciu o zewnętrzne znamiona i zachowania Kupującego.

5) w przypadku stwierdzenia przez Kuriera, że Kupujący znajduje się w stanie nietrzeźwości, Kurier odmawia doręczenia do takiego Kupującego Przesyłki z Produktem, a Przewoźnik dokonuje jej zwrotu do Sprzedawcy.

Załącznik NR 3

Weryfikacja ukończenia 18. roku życia

1) nie jest dopuszczalne doręczanie Przesyłek zawierających Produkt tym Kupującym, którzy w dniu dostarczenia Przesyłki nie ukończyli 18. roku życia.

2) Przewoźnik, świadczy dodatkowo usługę weryfikacji wieku Kupującego, przy czym powyższa usługa jest wykonywana niezależnie od obowiązków Sprzedawcy w tym zakresie określonych Ustawą.

3) Kurier dokonuje oceny wieku Kupującego na podstawie ważnego, oryginalnego dokumentu tożsamości.

Dokumentem tym może być wyłącznie dokument ze zdjęciem Kupującego oraz datą jego urodzenia

(wskazującą na dzień, miesiąc i rok), wydane przez polski albo zagraniczny podmiot administracji

publicznej, w postaci:

a) dowodu osobistego,

b) prawa jazdy,

c) paszportu,

d) legitymacji szkolnej.

4) W przypadku braku okazania przez Kupującego należącego do niego ważnego, oryginalnego dokumentu tożsamości, lub stwierdzenia na podstawie tego dokumentu, że Kupujący nie ukończył wieku określonego w pkt. 1 powyżej, Kurier odmawia doręczenia takiemu Kupującemu Przesyłki, która zawiera Produkt i dokonuje jej zwrotu do Sprzedawcy.

 

Załącznik nr 4: Wzór odstąpienia od umowy przez Kupującego – pobierz PDF

_________________________
nazwa Sprzedawcy, pełen adres pocztowy oraz adres e-mail

WZÓR – Oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od Umowy
(dokument można wydrukować, wypełnić i dołączyć do przesyłki zwrotnej po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą)
Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących
Produktów (jeśli odstąpienie dotyczy całego zamówienia, wystarczy wpisać numer zamówienia):
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ _________________________________
– Data zawarcia umowy (data otrzymania potwierdzenia Zamówienia ):
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
– Imię i nazwisko K
upującego:
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
– Adres K
upującego:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

– Dane do przelewu, nr konta bankowego:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
W przypadku, gdy sprzedaż była udokumentowana fakturą, potwierdzam, że ostatecznym warunkiem obniżenia
ceny jest wystawienie odpowiedniej faktury korygującej.
Data i podpis
__________________________________________